6. Teorii şi practici psihologice şi educaţionale. Dezvoltarea rezilientă şi provocările societăţii actuale

Societatea actuală, care este una a complexităţii, globalizării, multiculturalismului, digitalizării, se confruntă cu o multitudine de provocări la nivel individual, de grup, comunitar şi societal. Alături de celelalte discipline academice, atât psihologia cât şi ştiinţele educaţiei trebuie să răspundă, într-o manieră promptă, flexibilă şi inovativă, situaţiilor complexe şi schimbărilor rapide, stărilor de criză şi evenimentelor catastrofice care pot marca evoluția individului, a comunităţii din care face parte sau chiar a societăţii în integralitatea ei.  În acest context, reziliența psihologică, definită de o manieră sintetică drept capacitatea de a depăși, fără consecințe intrapersonale și interpersonale majore, situațiile de mare risc și adversitate, se impune ca o competență obligatorie.

Obiectivul general al grupului de cercetare Teorii și practici psihologice și educaționale. Dezvoltarea rezilientă și provocările societății actuale este acela de a studia, din perspectiva teoriilor și practicilor psihologice și educaționale și cu instrumentele acestora, problematica rezilienței psihologice atât în accepțiunea sa inițială, de caracteristică personală, cât și, sau mai ales, în accepțiunea sa recentă, de sumă de competenţe dobândite în cursul unui proces dinamic și longitudinal, specific nu doar indivizilor, ci și grupurilor și comunităților (dezvoltarea rezilientă). Activitatea de cercetare a grupului se va focaliza  pe analiza critică a teoriilor elaborate până în prezent pe tema rezilienţei psihologice, precum şi pe elaborarea unor strategii, metode, tehnici de formare sau optimizare  a competenţelor care să asigure o dezvoltare rezilientă la nivel individual, de grup, comunitar şi societal.

Obiectivele specifice de cercetare se vor individualiza în concordanță cu specificul nenumăratelor domenii și zone ale realității individuale și colective în care se pot manifesta mecanismele de adaptare și compensare rezilientă (dezvoltarea personală, domeniul social, realitatea educațională, domeniul psihoterapiei și consilierii, e-learning etc.).

Grupul de cercetare se adresează în principal, deși nu exclusiv, doctoranzilor și doctorilor în psihologie și științe ale educației ale căror teze de doctorat sunt convergente cu tematica abordată. El este deschis, de asemenea, doctoranzilor și doctorilor în sociologie, asistență socială, științe medicale, filosofie, științe economice, studii europene, relații internaționale, comunicare, științe politice ale căror teze de doctorat se situează la interfața dintre disciplinele menționate și tematica rezilienței psihologice și a dezvoltării reziliente. Competențele fundamentale necesare admiterii sunt: o cunoaștere aprofundată a fundamentelor teoretice ale temei de cercetare propuse și a metodologiei cercetării științifice, capacitatea de a utiliza în mod adecvat metodologia de cercetare specifică domeniilor științelor sociale și umaniste, cunoașterea normelor de redactare a unei lucrări științifice, cunoașterea normelor etice și deontologice ale activității de cercetare științifică, abilitatea de căutare, utilizare și interpretare adecvată a bibliografiei științifice, competențe de comunicare și argumentare scrisă și orală (claritate, coerență, concizie în exprimare), cunoașterea la nivel avansat a cel puțin unei limbi străine de circulație internațională, o bună capacitate de relaționare și lucru în echipă, disponibilitate și deschidere pentru a participa la activitățile științifice și de cercetare ale grupului, motivație și curiozitate epistemică.