Drepturile și obligațiile bursierilor

Sprijinul financiar acordat bursierilor doctoranzi constă în:

a)   bursă de studii în cuantum de 1800 lei pe lună;

 b) supliment de bursă pentru stagiu de mobilitate în străinătate (acordat doar bursierilor aflați, în momentul deplasării, în anul II sau III al ciclului de studii universitare de doctorat) în cuantum de cel mult 2400 lei pe lună;

c) decontarea cheltuielilor de transport și cazare pentru stagiu de mobilitate, participare la workshop-uri / școli de vară organizate în cadrul Proiectului și participare la conferințe naționale și internaționale care contribuie la îndeplinirea indicatorilor Proiectului;

d) premiul de 3200 lei pentru activitatea excepțională acordat pentru doi bursieri doctoranzi, în cazul cărora,  în urma evaluării finale, se va constata că au publicat cele mai multe lucrări ISI.

Sprijinul financiar acordat bursierilor postdoctorat constă în:

a) bursă de cercetare postdoctorală în cuantum de 3700 lei pe lună;

b) decontarea cheltuielilor de transport și cazare pentru stagiu de mobilitate, participare la workshop-uri / școli de vară organizate în cadrul Proiectului și participare la conferințe naționale și internaționale care contribuie la îndeplinirea indicatorilor Proiectului;

c) premiul de 3200 lei pentru activitatea excepțională acordat pentru doi bursieri postdoctorat, în cazul cărora, în urma evaluării finale, se va constata că au publicat cele mai multe lucrări ISI.

Alături de aceste beneficii, bursierii doctoranzi şi postdoctorat au următoarele drepturi:

a) accesul la activități de formare, consiliere ştiinţifică şi tutorială pentru activitatea de cercetare;

b) accesul la spaţii adecvate cercetării, la resursele materiale destinate activităţilor de cercetare cuprinse în proiect, la bibliotecile şi baza documentară de specialitate ale instituţiilor coordonatoare și partenere în cadrul Proiectului;

c) sprijin în diseminarea rezultatelor cercetării (publicarea, prin selecţie, a rezultatelor cercetării, facilitarea participării la conferințe etc.);

d) suport web pentru activităţile de cercetare şi comunicare.

Obligaţiile generale principale ale bursierului sunt următoarele:

a) să realizeze la termen proiectul de cercetare propus;

b) să evite dubla finanţare. Bursierul nu va putea utiliza decât fondurile provenite din Proiect pentru tema și activităţile de cercetare prevăzute în contractul de bursă;

c) să utilizeze bunurile şi mijloacele materiale puse la dispoziţie doar în scopul realizării proiectului său de cercetare;

d) să participe la activităţile organizate în cadrul Proiectului (conferința internațională, workshop-uri, școli de vară, alte activităţi de formare etc.);

e) să întocmească rapoarte lunare de activitate, la care vor fi anexate documente doveditoare privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale;

f) să prezinte la workshop-ul de evaluare periodică, organizat odată la cinci luni, un raport de activitate;

g) să întocmească un raport de cercetare științifică la finalizarea contractului, la care vor fi anexate documente doveditoare privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale;

Obligaţiile specifice pe categorii de bursieri sunt următoarele:

1. Pentru bursierii doctoranzi cu frecvență înmatriculați la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat  pentru anii 2011-2012:

a) prezentarea a cel puţin două lucrări științifice la conferinţe naţionale sau internaţionale;

b) publicarea a cel puţin o lucrare cu caracter ştiinţific într-o revistă cotată ISI sau indexată în baze de date internaționale;

c) finalizarea tezei de doctorat și prezentarea unei adeverințe care să certifice depunerea acesteia la serviciile specializate ale instituției organizatoare de studii universitare de doctorat până la încetarea perioadei de acordare a bursei doctorale;

d) depunerea la secretariatul Proiectului a unei copii după ordinul ministrului de acordare a titlului de doctor și a unei copii a diplomei de doctor, în momentul în care aceste documente vor fi emise.

2. Pentru bursierii doctoranzi cu frecvență înmatriculați la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat  pentru anii 2012-2013 sau 2013-2014:

a) prezentarea a cel puţin două lucrări la conferinţe științifice, dintre care una internațională;

b) publicarea a cel puțin o lucrare cu caracter ştiinţific într-o revistă cotată ISI sau indexată în baze de date internaționale;

c) participarea cu cel puțin un studiu științific la unul dintre volumele colective publicate în cadrul Proiectului.

d) depunerea la secretariatul Proiectului a unei copii după ordinul ministrului de acordare a titlului de doctor și a unei copii a diplomei de doctor, în momentul în care aceste documente vor fi emise.

3. Pentru bursierii postdoctorat:

a) prezentarea a cel puţin două lucrări la conferinţe științifice, dintre care una internațională;

b) publicarea a cel puțin două lucrări cu caracter ştiinţific în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaționale;

c) participarea cu cel puțin un studiu științific la unul dintre volumele colective publicate în cadrul Proiectului.

Drepturile şi obligaţiile bursierilor sunt prezentate pe larg în cadrul Regulamentului privind acordarea de sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat disponibil pe site.