Obiectivele proiectului

În concordanţă cu viziunea societăţii româneşti referitoare la rolul ştiinţei, tehnologiei şi inovării în dezvoltarea societăţii cunoaşterii în România, exprimată în Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013, se impun eforturi însemnate pentru ca sistemul românesc de cercetare să recupereze decalajele faţă de sistemele de cercetare ale celorlalte ţări membre ale Uniunii Europene.

 Proiectul “Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale” răspunde acestei necesităţi prin obiectivul general pe care şi-l propune: sprijinirea a 84 de doctoranzi şi 56 de doctori (absolvenţi în ultimii cinci ani) specializaţi în filosofie, ştiinţe sociale şi umaniste (antropologie, bioetică, economie, litere, psihologie şi ştiinţe ale educaţiei, ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, sociologie, studii culturale, ştiinţe cognitive, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe istorice, ştiinţe juridice etc.) pentru a urma şi dezvolta o carieră performantă în cercetare. Vor fi sprijiniţi, de asemenea, şi doctoranzii şi doctorii (absolvenţi în ultimii cinci ani) specializaţi în ştiinţe tehnice şi exacte care abordează şi din perspectiva filosofică, etică, sociologică sau economică probleme specifice domeniului lor de cercetare.

Pentru îndeplinirea obiectivului general, va fi urmărită realizarea următoarelor obiective specifice:

1. Constituirea unui cadru academic şi instituţional stimulant şi adecvat cercetării interdisciplinare, de impact naţional şi internaţional prin: oferirea de burse lunare; finanţarea activităţilor ştiinţifice întreprinse în cadrul Proiectului (participări la conferinţe naţionale şi internaţionale, publicarea de volume); constituirea a 14 grupe de lucru interdisciplinare, focalizate pe teme de cercetare;

2. Instruirea bursierilor în spiritul exigenţelor moderne ale cercetării şi al dezideratelor specifice strategiilor europene de dezvoltare prin intermediul programelor intensive de training, consiliere şi coordonare (conferinţe şi şcoli de vară, workshop-uri pe diferite teme, cursuri de formare cu privire la managementul cercetării etc.);

3. Facilitarea accesului la cunoaştere şi informaţie integrate şi de dată recentă prin extinderea bazelor de date existente (cărţi, reviste electronice) şi prin organizarea şi dezvoltarea unui centru de informare şi documentare (biblioteca) deschis tuturor beneficiarilor şi specialiştilor în domeniile de cercetare specifice Proiectului, dar şi prin accesul la centrele europene de informare, documentare sau/şi formare şi pregatire profesională;

4. Susţinerea colaborărilor interinstituţionale la nivel naţional şi internaţional, cu scopul realizării schimbului de experienţă, al importului de know-how, al realizării de convergenţe tematice cu cercetarea ştiinţifică europeană prin constituirea unui consorţiu cu institute de cercetare sau/şi universităţi europene de prestigiu;

5. Susţinerea tinerilor cercetători în construirea sau/şi îmbunătăţirea imaginii profesionale și în promovarea/diseminarea eficientă a rezultatelor cercetărilor lor atât la nivel naţional, cât şi internaţional prin: organizarea unei conferinţe internaţionale; susţinerea participărilor la conferinţe internaţionale; stimularea publicării de cărţi, dar şi de articole în reviste româneşti sau străine recunoscute şi apreciate de comunitatea academică internaţională; finanţarea și promovarea la nivel internațional a două reviste indexate în BDI, etc.