Rezultate anticipate

Obiectivul general al Proiectului vizează formarea şi perfecţionarea cercetătorilor la început de carieră şi susţinerea acestora pentru a urma şi dezvolta o carieră performantă, competitivă şi inovatoare în cercetare, astfel încât ei să poată răspunde necesităţilor societale actuale şi să reușească să se integreze în sistemul european de cercetare. În vederea atingerii acestui obiectiv, se va urmări ducerea la îndeplinire a următoarelor rezultate anticipate:

 • Acordarea de burse doctorale și postdoctorale , după cum urmează:
  • 42 de burse doctorale pentru doctoranzi cu frecvenţă înmatriculaţi la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat pentru anii 2012-2013 sau 2013-2014, cu o durată de 15 luni și cu un cuantum de 1800 lei/lună;
  • 42 de burse doctorale pentru doctoranzi cu frecvenţă înmatriculaţi la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat pentru anii 2011-2012, cu o durată de maximum 5 luni și cu un cuantum de 1800 lei/ lună;
  • 56 de burse pentru cercetători postdoctorat, cu o durată de 15 luni și cu un cuantum de 3700 lei/lună.
 • Realizarea unui număr de 126 de lucrări ştiinţifice prezentate și 84 lucrări ştiinţifice publicate în cadrul programelor doctorale; 112 lucrări ştiinţifice prezentate, 112 lucrări ştiiţifice publicate și 140 de rapoarte de cercetare în cazul cercetării postdoctorat, susținându-se, astfel, tinerii cercetatori în construirea sau/și îmbunătățirea imaginii profesionale și în promovarea/diseminarea eficientă a rezultatelor cercetărilor.
 • Competențele achiziționate de către beneficiarii finali ai Proiectului în cadrul celor 14 grupe de lucru interdisciplinare, focalizate pe teme de cercetare cu un grad mare de aplicabilitate in domenii diverse ale cunoașterii sau ale practicii sociale, grupe a căror activitate de cercetare nu se va încheia odată cu încetarea activității în interiorul Proiectului. Competențele dezvoltate în cadrul acestor grupe interdisciplinare rămân o achiziție importantă pentru fiecare participant la proiect.
 • Consolidarea instituțională prin amenajarea sau/și extinderea în acest proiect a minimum 8 birouri de consiliere si implementare la Beneficiar si fiecare dintre Parteneri, a cel puțin patru săli de workshop / ședinte pentru întâlnirile echipelor de cercetare, a 3 săli de conferințe aflate la Academia Română, Filiala Iași pentru întâlnirile echipelor de cercetare și desfășurarea de conferințe și a unei săli de lectură pusă la dispoziție de Beneficiar.
 • Organizarea și implementarea de activități formative: un workshop sau o şcoală de vară pentru fiecare grupă de cercetare (în total 14 școli de vară sau workshop-uri pe domeniile și temele de interes științific ale bursierilor), cursuri de formare cu privire la managementul cercetării și managementul de proiecte, 2 sesiuni de formare cu întreg grupul de cercetare, pe teme privind egalitatea de şanse, nediscriminarea, respectarea diversităţii sau dezvoltarea durabilă, cel putin 2 workshop-uri de evaluare pentru fiecare dintre cele 14 grupe.
 • Actualizarea sistemului informatic integrat pentru baza de documentare, prin intermediul căruia vor fi centralizate informații despre aproximativ 420000 de volume existente, dar și despre noile achiziții de carte; actualizarea unor diverse programe informatice, achiziționarea de noi programe și a peste 2000 de volume cu informație fundamentală, aplicată sau de dezvoltare actuală (în funcție de necesitățile fiecărei grupe de cercetare), facilitându-se, astfel, accesul la tehnologie de maximă actualitate.
 • Extinderea colaborării interinstituționale prin implicarea a minimum alte 5 instituții din străinătate cu care se va colabora și prin participarea bursierilor la minimum 50 de luni de stagiu.
 • Promovarea / diseminarea eficientă a rezultatelor cercetărilor prin finanțarea și promovarea la nivel internațional a două reviste indexate în BDI, prin publicarea a 20 de volume (individuale sau colective) la o editură de prestigiu din România (minimum calificativul B la evaluarea CNCS pentru majoritatea domeniilor științifice de interes în cadrul Proiectului) si prin organizarea unei conferințe internaționale la sediul Academiei Române, Filiala Iași.
 • Publicitatea, informarea și diseminarea rezultatelor cercetării prin realizarea unei pagini web a Proiectului unde vor fi prezentate rezultatele activității științifice a bursierilor și care va avea o promovare dinamică prin alte pagini de profil; prin elaborarea de documente și instrumente de prezentare și promovare ale proiectului (afișe, pliante, broșuri de prezentare, invitații, pixuri promoționale, invitatii speciale etc.) care, de asemenea, vor contribui la creșterea notorietății și recunoașterii în mediul academic.