Selecția bursierilor

Selecția doctoranzilor și postdoctoranzilor care vor beneficia de sprijin în cadrul Proiectului “Inovare și dezvoltare în structurarea si reprezentarea cunoașterii prin  burse doctorale și postdoctorale  (IDSRC – doc postdoc)” se realizează prin concurs. Aceasta este organizată de Academia Română, Filiala Iaşi în calitatea sa de Beneficiar al Proiectului, în colaborare cu Partenerii implicați în proiect.

Etapele concursului

Concursul pentru acordarea burselor cuprinde două etape succesive:

a)  analiza activităţii ştiinţifice a candidaţilor pe baza dosarului;

b) interviul, vizând aprofundarea evaluării calităţii ştiinţifice a candidaţilor, precum şi a competenţelor lingvistice ale acestora. Această etapă va fi înregistrată video sau audio cu acordul candidaţilor; neacceptarea înregistrării atrage pierderea dreptului la contestaţie.

Pentru fiecare etapă a concursului, evaluarea se va realiza pe următoarele categorii de candidați:

– doctoranzi cu frecvență înmatriculați la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat  pentru anii 2012-2013 sau 2013-2014;

– doctoranzi cu frecvență înmatriculați la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat  pentru anii 2011-2012;

– cercetători postdoctorat având titlul științific de doctor obținut în România sau în străinătate, cu cel mult cinci ani înainte de la data intrării în vigoare a contractului de burse postdoctorat.

Condiţii pentru înscrierea la concurs

Pentru a se înscrie la concurs, candidatul pentru bursele doctorale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie înmatriculat în anul I de studii universitare de doctorat la o instituție acreditată în România pentru anii 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 în următoarele domenii de studii: filosofie, ştiinţe sociale şi umaniste (antropologie, bioetică, economie, litere, psihologie şi ştiinţe ale educaţiei, ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, sociologie, studii culturale, ştiinţe cognitive, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe istorice, ştiinţe juridice etc.), dar și ştiinţe tehnice şi exacte;

b) să fie cetățean UE cu domiciliul sau reședința legală în România;

c) să nu fi beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse doctorale finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5;

d) să nu beneficieze de altă bursă doctorală pe durata bursei oferite în cadrul Proiectului;

e) să aibă acceptul scris, pentru a face parte din grupul țintă al Proiectului, din partea instituției la care este înmatriculat;

f) să deţină abilităţi de comunicare în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;

Pentru a se înscrie la concurs, candidatul pentru bursele postdoctorale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fi obţinut titlul ştiinţific de doctor în România sau în străinătate, cu cel mult cinci ani înainte de la data intrării în vigoare a contractului de burse postdoctorat, în următoarele domenii de studii: filosofie, ştiinţe sociale şi umaniste (antropologie, bioetică, economie, litere, psihologie şi ştiinţe ale educaţiei, ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, sociologie, studii culturale, ştiinţe cognitive, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe istorice, ştiinţe juridice etc.), dar și ştiinţe tehnice şi exacte. Candidații care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare;

b) să fie cetățean UE cu domiciliul sau reședința legală în România;

c) să nu fi beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse postdoctorale finanțate în cadrul POSDRU DMI 1.5;

d) să nu beneficieze de altă bursă postdoctorală pe durata bursei oferite în cadrul Proiectului;

e) să deţină abilităţi de comunicare în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;

f) să deţină experienţă în domeniul cercetării, dovedită prin participări la sesiuni de comunicări, conferinţe, congrese şi prin publicaţii științifice.

Locul de înscriere

Înscrierea la concurs se face:

a) prin depunerea dosarului la sediul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane”, Iaşi, str. Teodor Codrescu, nr. 2, parter, Secretariat, Camera 1 (între orele 09.00 – 16.00) sau prin poștă la adresa specificată (data poștei este ultima zi din etapa depunerii dosarelor)

și

b) online la adresa înscrisă în anunțul de concurs cu documentele prevăzute mai jos, până în ultima zi din etapa depunerii dosarelor, ora 16.00, ora României.

Nerespectarea termenului limită de depunere a dosarului atrage după sine neînscrierea în concurs.

Conținutul dosarului de înscriere la concurs

Candidatul la concursul de burse doctorale trebuie să depună un dosar de înscriere care să cuprindă:

a) cererea de înscriere în format standard disponibilă pe site-ul Proiectului (www.proiectIDSRC.acadiasi.ro);

b) curriculum vitae în format Europass (datat și semnat pe fiecare pagină), având anexate în copie următoarele:

•           cartea de identitate;

•           certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (acolo unde este cazul);

•           diploma de licenţă;

•           diploma de masterat (dacă este cazul);

•           orice alte diplome sau atestate (adeverinţe) relevante;

c) lista lucrărilor ştiinţifice prezentate la conferințe, congrese, simpozioane etc.;

d) lista lucrărilor științifice publicate;

e) o lucrare ştiinţifică reprezentativă (care poate fi și lucrarea de absolvire a ultimului ciclu de studii);

f) o adeverință de înmatriculare la studii doctorale din care să reiasă acceptul scris pentru a face parte din grupul țintă al Proiectului, din partea instituției la care este înmatriculat;

g) un proiect de cercetare de maximum 2500 de cuvinte. Proiectul de cercetare trebuie să fie convergent cu tema de cercetare a tezei de doctorat a candidatului și cu tema/temele de cercetare la care se înscrie în cadrul concursului;

h) bibliografie reprezentativă pentru proiect.

Candidatul la concursul de burse postdoctorale trebuie să depună un dosar de înscriere care să cuprindă:

a) cererea de înscriere în format standard disponibilă pe site-ul Proiectului (www.proiectIDSRC.acadiasi.ro);

b) curriculum vitae în format Europass (datat și semnat pe fiecare pagină), având anexate în copie următoarele:

•           cartea de identitate;

•           certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (acolo unde este cazul);

•           diploma de licenţă;

•           diploma de masterat (dacă este cazul);

•           diploma de doctor;

•           orice alte diplome sau atestate (adeverinţe) relevante;

c) lista lucrărilor ştiinţifice prezentate la conferințe, congrese, simpozioane etc.;

d) lista lucrărilor științifice publicate;

e) o lucrare ştiinţifică reprezentativă;

f) o scrisoare de recomandare în original din partea unor cadre didactice universitare, cercetători sau personalităţi ale comunităţii ştiinţifice şi academice;

g) un proiect de cercetare de maximum 2500 de cuvinte semnat și datat;

h) bibliografie reprezentativă pentru proiect.

Prevederi suplimentare privind concursul

a)  Fiecare candidat are dreptul de a se înscrie cu un singur proiect de cercetare.

b) Fiecare candidat îşi poate exprima opţiunea pentru maximum 3 dintre cele 14 teme de cercetare ale Proiectului, cu condiția ca proiectul de cercetare propus să fie convergent cu fiecare dintre teme.

c) Candidatul care a optat pentru mai mult de o temă de cercetare trebuie să precizeze în cererea de înscriere ordinea preferinţelor. Selecţia la o temă de cercetare se face în funcţie de ordinea preferinţelor şi numai în urma admiterii la proba de interviu specifică temei.

d) Evaluarea dosarelor candidaților care au optat pentru mai mult de o temă de cercetare va fi realizată de comisia aferentă temei care reprezintă prima opțiune.

Criterii de evaluare

Criteriile care stau la baza evaluării proiectelor depuse de candidaţi sunt:

a) relevanţa experienţei în domeniul cercetării pentru temele Proiectului;
b) competența în desfășurarea cercetării, precum și referitor la publicarea și diseminarea rezultatelor cercetării;
c) fundamentarea teoretică a proiectului de cercetare propus;
d) gradul de originalitate şi noutate al proiectului de cercetare propus;
e) pertinenţa ipotezelor de cercetare;
f) calitatea metodologiei de cercetare propusă;
g) consistenţa, claritatea și coerența planului de cercetare propus de candidat;
h) nivelul de informare şi calitatea bibliografiei;
i) convergența proiectului individual de cercetare cu tema grupului de cercetare;
j) fezabilitatea, sustenabilitatea și posibilitățile de dezvoltare ale proiectului de cercetare;
k) potențialul aplicativ al rezultatelor estimate ale proiectului;
l) caracterul interdisciplinar al proiectului;
m) respectarea normelor deontologice ale activităţii de cercetare ştiinţifică.

În baza criteriilor enumerate, se întocmesc fişe de evaluare. Punctajul acordat în etapa 1 de concurs va fi de maximum 100, repartizat astfel:

  • 25 de puncte pentru experienţa ştiinţifică a candidatului;
  • 25 de puncte pentru capacitatea de elaborare a unei lucrări ştiinţifice;
  • 25 de puncte pentru componenta ştiinţifică a proiectului;
  • 25 de puncte pentru modalitatea în care se integrează proiectul individual în tema de cercetare a grupei

Candidaţii care depun un dosar incomplet, peste termenul limită de înscriere sau care nu îndeplinesc condiţiile pentru înscrierea în concurs specificate anterior, vor fi respinşi, fără a mai trece prin procedurile de evaluare specifice. De asemenea, în cazul în care, pe baza dosarului, au fost identificate elemente neconforme cu principiile etice ale cercetării, concurentul va fi respins.

Pentru a promova etapa I (interviul), candidații vor trebui să obţină următoarele punctaje:

a) candidații doctoranzi cu frecvență înmatriculați la doctorat în anul I de studii universitare de doctorat  pentru anii 2011-2012, 2012-2013 sau 2013-2014, minimum 65 puncte;

b) candidații cercetători postdoctorat având titlul științific de doctor obținut în România sau în străinătate, cu cel mult cinci ani înainte de la data intrării în vigoare a contractului de burse postdoctorat, minimum 80 puncte.

Interviul

Locația unde se va desfășura interviul va fi anunțată ulterior.

Interviul va fi înregistrat video sau audio cu acordul candidaţilor, iar neacceptarea înregistrării interviului atrage pierderea dreptului la contestaţie.

Candidații care au optat pentru mai multe teme de cercetare și au promovat etapa 1 de concurs  vor fi evaluați distinct în cadrul interviului aferent fiecărei temei.

Afişarea rezultatelor

Rezultatele parțiale și finale vor fi afişate la sediul Filialei Iaşi a Academiei Române, la sediul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane”, peprezenta pagină web a Proiectului (www.proiectIDSRC.acadiasi.ro) și la sediul unde a avut loc interviul.

Contestaţiile

Contestaţiile se pot face în 24 de ore de la afişarea rezultatelor după fiecare etapă, în scris, cu precizarea motivelor. Lipsa unei motivații bine argumentate va conduce la anularea contestației.

Contestaţiile pentru prima etapă vor fi soluţionate de Comisia de contestaţii în termen de cel mult 48 ore de la depunere; contestaţiile pentru etapa a doua vor fi soluționate de comisia de contestații în termen de cel mult 48 ore de la finalizarea etapei.

Rezultatul contestaţiei va fi comunicat pe email candidatului.

Încheierea contractelor de bursă

Candidaţii admişi după etapa a doua de concurs pentru burse postdoctorale au obligaţia de a se prezenta, în termen de maximum 48 de ore de la afișarea rezultatelor finale, la Sediul Filialei din Iaşi a Academiei Române sau la sediul Partenerului 1, cu originalul documentelor depuse în dosarul de înscriere, în vederea semnării contractului de bursă.

Candidaţii admişi după etapa a doua de concurs pentru burse doctorale au obligaţia de a se prezenta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale, la Sediul Filialei din Iaşi a Academiei Române sau la sediul Partenerului 1, cu originalul documentelor depuse în dosarul de înscriere și cu contractul de bursă tripartit semnat și ștampilat de reprezentantul legal al instituției la care activează în calitate de doctorand (în trei exemplare originale).

 În cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute mai sus, candidatul va fi considerat respins, locul rămas liber fiind ocupat de următorul clasat în categoria sa de candidați la evaluarea specifică temei de cercetare pentru care a candidat.